مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱Designing Music Tourism Packs طراحی بسته های گردشگری موسیقیMohammad Reza AzadehfarHonar-Ha-Ye-ziba: Honar-Ha-Ye-Namayeshi Va Moosighi Vol. 23, No. 1, Spring 20182018
۲Melodic Shapes in Gusheh-ha of Iranian Radif نمای حرکت ملودیک در گوشه‌های ردیف موسیقی ایرانMohammad Reza Azadehfarمجله‌ی نامه هنرهای نمایشی و موسیقی، دو فصلنامه دانشگاه هنر شماره 12 بهار و تابستان 1395،1397
۳سنجش چگونگی تغییر ذائقه و سبک شنیداری عمومی موسیقایی در ایران بین سال های 1387تا 1389 بر مبنای آلبوم های منتشر شده و اجرای کنسرت هامحمدرضا آزاده فرنامه هنرهای نمایشی و موسیقی1394
۴Symmetrical Balance and Coherence in Iranian Music and Visual Arts A Comparative StudyMohammad Reza AzadehfarGli spazi della musica2014
۵دیدگا ههای فلسفی و عرفانی در توصیف موسیقی و میزان باورپذیری آن در نزد نسل جوان موسیقیمحمدرضا آزاده فرهنرهای زیبا هنرهای نمایشی و موسیقی1393
۶User Interface Design for E-Learning SoftwareBehnam Faghih, Mohammad Reza Azadehfar, S. D. KatebiInternational Journal of Soft Computing and Software Engineering [JSCSE]2013
۷تفوق بستر اجتماعی نسبت به مکتب آموزشی در درک و دریافت موسیقی: مطالعه موردی نوازندگان سازهای غربی ساکن در ایرانمحمدرضا آزاده فرنامه هنرهای نمایشی و موسیقی1390
۸تحلیل نحوه برخورد و ارزش‌گذاری موسیقی راک از دیدگاه مخاطبان: مطالعۀ موردی شنوندگان ایران و ترکیهمحمدرضا آزاده فر؛ نوریجامعه شناسی هنر و ادبیات1389
۹زمینه‌ی مشترک فطری در ساختار آوازهای اخلاق مدار در نزد پیروان ادیان الهیمحمدرضا آزاده فربیناب1389
۱۰بهینه سازی صوتی محیط کار برای کارگران کارخانجات پوشاک باکنترل و هارمونیزه کردن صدای ماشین‌آلاتمحمدرضا آزاده فرهنرهای زیبا1388
۱۱کارایی نهادهای آموزش هنری بر بنیان متغیرهای اقتصادیمحمدرضا آزاده فرانجمن آموزش عالی ایران1388
۱۲مبانی آهنگساری و نقد کاربردی: بهره‌های مطالعات بین‌رشته‌ای در نقد موسیقیمحمدرضا آزاده فرفرهنگستان هنر1388
۱۳بررسی تطبیقی آکسانها در کُنشهای پریودیک درام و موسیقیمحمدرضا آزاده فرنامه هنر، فصلنامه دانشگاه هنر1387
۱۴ویژگی تحریر در ساختار ریتم گوشه‌های ردیف موسیقی ایرانیمحمدرضا آزاده فرماهور1387
۱۵بررسی تطبیقی چرخهی زمان و تجسم ادوارایقاعیمحمدرضا آزاده فرهنرهای زیبا1386
۱۶Domination of Social and Cultural Inhabitancies over Music Training School: the Case of Western Music Performers Living in IranMohammad Reza AzadehfarInternational Review of the Aesthetics and Sociology of Music2014
۱۷زندگی شهری، ضبط‌ِصوت و مرگ لالایی: مطالعۀ موردی لالایی‌خوانی در الموت قزوینمحمدرضا آزاده‌فر ، محسن نورانیمطالعات فرهنگی و ارتباطات1399
۱۸طبقه‌بندی الگوهای تحریر در ردیف آواز ایرانی بر اساس نمونه‌های اجرایی محمدرضا شجریانمحمدرضا آزاده‌فر ، مازیار کنعانینامه هنرهای نمایشی و موسیقی1399
۱۹« سارای : بازی رایانه ای با رویکرد آموزش سلفژ در موسیقی مبتنی بر دریافت و آنالیز صوت»محمدرضا آزاده‌فر ، نازنین علی فرشباف اکبری یونس سخاوت، و صمد روحیپژوهش در علوم توانبخشی1398
۲۰راهکاری برای بهبود فرآیند ثبت داده های حرکتی با هدف جمع آوری داده های حرکات موزون آذری: اقدام پژوهیمحمدرضا آزاده‌فر ، افسانه یدائی و بهنام علیزاده اشرفیپژوهش در علوم توانبخشی1398
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۴ مورد.