علیرضا طاهری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسیگرافیکدانشگاه هنر
کارشناسی ارشدپژوهش هنردانشگاه هنر
دکتریسینما و سمعی بصریسوربون نوول، پاریس ۳
دکتریدکترای تاریخ هنرسوربون پاریس ۱
فوق دكتریتاریخ هنرپاریس EHESS

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده علوم نظری و مطالعات عالی هنرعضو هیات علمی دانشکده علوم نظری و مطالعات عالی هنررسمی قطعیتمام وقت۲۴

سوابق اجرایی

 • عضو هیات ممیزه مرکزی علوم انسانی و هنر ، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ۳۱-۱۳۳۴.
 • عضو کمیسیون تخصصی گروه هنر و معماری هیات ممیزه مرکزی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ۳۱-۱۳۳۴.
 • عضو هیات ممیزه کمیسیون هنر دانشگاه سیستان و بلوچستان، ۳۳-۱۳۳۱.
 • رییس کمیسیون تخصصی هنر دانشگاه سیستان و بلوچستان، ۳۳-۱۳۳۱.
 • دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اداری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ۱۳۸۱.
 • عضو کمیتۀ ارزیابی عملکرد حوزة وزارتی،۱۳۸۸.
 • نماینده دفتر ارزیابی عملکرد در کمیته ارزیابی عملکرد وزارت علوم،تحقیقات وفناوری،۱۳۸۸.
 • عضو کمیته نظام پیشنهادهای حوزه وزارتی، وزارت علوم،تحقیقات وفناوری،۱۳۸۸.
 • مشاور مدیر کل اموربین الملل سازمان فنی و حرفه ای کشور، ۱۳۸۳.
 • عضو ستاد ارتقا و سالمت اداری و مقابله با فساد سازمان فنی و حرفه ای کشور، ۱۳۳۱.
 • عضو کمیته اجرایی برگزار کننده اجالس بین المللی سازمان های فنی وحرفه ای کشورهای عضو کنفرانس اسالمیMAC، تهران، ۱۳۳۱.
 • عضو دبیرخانه مرکزی اجالس بین المللیMAC، تهران، ۱۳۳۱.
 • دبیر کمیته روابط بین الملل برگزاری اجالس بین المللی MAC وابسته به کمیته دائمی همکاری های اقتصادی و بازرگانی
 • کشورهای اسالمیCOMCEC، تهران، ۱۳۳۱.
 • عضو میز آلمان، اتریش و فرانسه، سازمان فنی و حرفه ای کشور، ۳۲-۱۳۳۱.
 • عضو شورای مشورتی معاونت اجتماعی ناجا، ۱۳۳۲.
 • رییس دانشکده هنر و معماری دانشگاه سیستان و بلوچستان، ۳۱-۳۱.
 • پژوهشگر برتر گروه پژوهش هنر و دانشکده هنر، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ۳۱-۳۱-۱۳۳۱.
 • عضو گروه هنر شورای متون و کتب علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۴۱۱-۱۳۳۱.
 • دبیر علمی اولین همایش بین المللی سیمای حضرت محمد )ص( درهنر، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ۱۳۳۴.
 • دبیر علمی دومین همایش بین المللی سیمای حضرت محمد )ص( درهنر و رسانه، ناجا، تهران، ۱۳۳۱.
 • دبیر کمیته اجرایی همایش ملی حسابداری و حسابرسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ۱۳۳۱.
 • عضو شورای پژوهشی دانشکده هنر دانشگاه سیستان و بلوچستان، ۳۱-۱۳۳۳.
 • عضو شورای سیاستگزاری همایش بین المللی مبانی هنرهای تجسمی ایران با رویکرد محیط زیست، ۱۳۳۱.
 • سرپرست هسته های دانشجویی پژوهش محور هنر، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
 • عضو کمیته سازماندهی کنگره جهانی آکادین کانادا ۲۱۱۳.
 • مشاور ارشد فرهنگی ستاد هماهنگی دانشگاه آزاد اسالمی استان سیستان و بلوچستان، ۳۱-۱۳۳۳.

سوابق پژوهشی

 • بررسی نقش منطقه البروج و کاربرد آن بر روی فرش های ایرانی، علیرضا طاهری، زهره آقاجان زاده، پنجمین همایش ملی دستاوردهای علمی پژوهشگران، دانش آموختگان و دانشجویان فرش ایران، ۳۱-۲۳ اردیبهشت ۱۴۱۱، دانشگاه شیراز.
 • بررسی مقایسه ای حمام مهدی قلی بیگ مشهد و حمام شاهی الهور پاکستان، علیرضا طاهری، اعظم ظفرکامل، کنگره بین المللی بین رشته ای، انستیتو زبان های مدرن، دانشگاه داکا، بنگالدش، ۲۱ ژانویه ۲۱۲۱.
 • بررسی تطبیقی دیوارنگاری های سربینه حمام مهدی قلی بیگ مشهد و سقانپارهای مازندران، علیرضا طاهری، اعظم ظفرکامل، همایش ملی هنر ایران در دوره قاجار ، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، ۳۱-۲۳ آبان ۳۱، تهران.
 • بررسی نقش درفش و علم در نگارگری دوره صفویه و قاجار)شاهنامه شاه طهماسب و داوری، علیرضا طاهری، مهران نخعی اشتری، همایش ملی هنر ایران در دوره قاجار، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، ۳۱-۲۳ آبان ۳۱، تهران.
 • بررسی مضامین رزم قلمدان های الکی دوره قاجار، همایش ملی هنر ایران در دوره قاجار، علیرضا طاهری، الهه اقبالی زاده، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، ۳۱-۲۳ آبان ۳۱، تهران.
 • بررسی معماری و تزیینات آرامگاه خواجه ربیع، ندا سرگلزایی-علیرضا طاهری، همایش ملی نقش ملی خراسان در هنر و معماری ایرانی-اسالمی، موسسه آموزش عالی فردوس،۲۱-۱۳ اردیبهشت ۳۱، مشهد.
 • مطالعه تطبیقی اسطوره گارودا در هند و براق در ایران باستان، علیرضا طاهری، قرزانه رحمانی نسب، چهارمین کنفرانس بین المللی بین رشته ای، بنیاد ابوریحان بیرونی، داکا، بنکالدش، ۲۱ آوریل ۲۱۱۸.
 • مطالعه تطبیقی میترای قربانی کننده گاو نر در متون کتاب ودا و اوستا، علیرضا طاهری، سوگل اباذری، چهارمین کنفرانس بین المللی بین رشته ای، بنیاد ابوریحان بیرونی، داکا، بنکالدش، ۲۱ آوریل ۲۱۱۸.
 • مطالعه تطبیقی نقش تولد)زایش از پهلو( در فنجان مفرغی لرستان ایران با نقش برجسته تولد بودا در هند، علیرضا طاهری، مریم خسروی، چهارمین کنفرانس بین المللی بین رشته ای، بنیاد ابوریحان بیرونی، داکا، بنکالدش، ۲۱ آوریل ۲۱۱۸.
 • تاثیر سیره نبوی بر تعالی هنر تصویرسازی کتب دوره اسالمی، علیرضا طاهری، همایش بین المللی سیره نبوی، نظم و امنیت اجتماعی، ۱۳ اردیبهشت ۳۱، تهران.
 • بررسی نقش نیلوفرآبی به عنوان نماد آب و حیات طبیعت در نگارگری ایرانی، فاطمه رضایی، علیرضا طاهری، اولین همایش بین المللی مبانی هنرهای تجسمی ایران با رویکرد محیط زیست، دانشگاه الزهرا- انجمن علمی هنرهای تجسمی، ۳-۲ اسفند
 • ۱۳۳۱، تهران.
 • بررسی تحلیلی رابطه انسان و درخت در فیلم خانه دوست کجاست، علیرضا طاهری، سوگل اباذری، اولین همایش بین المللی مبانی هنرهای تجسمی ایران با رویکرد محیط زیست، دانشگاه الزهرا- انجمن علمی هنرهای تجسمی، ۳-۲ اسفند ۱۳۳۱،
 • تهران.
 • پژوهشی در فنون و شیوه نقش اندازی ترکیب انسان-خط نگاری در آثار فلزی دوره سلجوقیان، علیرضا طاهری، سحر صادقی، همایش جایگاه نقوش تزئینی در کیفیت بصری آثار هنر اسالمی، مرکز تحقیقات هنر اسالمی نگاره، ۲۸ اردیبهشت
 • ۳۱، تهران.
 • بازتاب انواع توتم در فرهنگ و هنر قوم ترکمن، علیرضا طاهری، امسه گل تجدد یلمه، کنفرانس بین المللی فرهنگ، هنر و معماری اسالمی، ۳ مهر ۳۱، کیش.
 • موجودات عجیب در نگاره های معراج، علیرضا طاهری، همایش بین المللی سیمای حضرت محمد)ص(، دانشکده هنر و معماری دانشگاه سیستان و بلوچستان، ۱۱ اردیبهشت ۳۴.

عضو هیات موسس و هیات مدیره انجمن علمی هنر و ادبیات تطبیقی
عضو هیات مدیره انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران
عضو افتخاری انجمن علمی هنر اسالمی ایران
مدیر مسئول نشریه مطالعات هنرهای تجسمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
عضو هیات تحریریه نشریه مطالعات هنرهای تجسمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
عضو هیات تحریریه نشریه پژوهشنامه انتقادی متون و علوم انسانی
عضو هیات تحریریه نشریه نگارینه هنرهای اسالمی، دانشگاه بیرجند
عضو هیات تحریریه نشریه رجشمار، دانشگاه بیرجند
عضو هیات تحریریه نشریه دوفصلنامه هنرهای صناعی، دانشگاه کاشان
عضو هیات تحریریه نشریه هنر و فن، دانشگاه مازندران
عضو هیات تحریریه نشریه پژوهشنامه گرافیک و نقاشی، دانشگاه الزهرا
عضو هیات تحریریه نشریه میراث ایران زمین، سازمان میراث فرهنگی

برنامه کاری هفتگی

سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ نیمسال دوم

شنبه ش یک شنبه ۱ ش دوشنبه ۲ ش سه شنبه ۳ ش چهارشنبه ۴ ش پنج شنبه ۵ ش
۸-۱۰ - - - - - -
۱۰-۱۲ - - - - - -
۱۲-۱۴ - - - - - -
۱۴-۱۶ - - - - - -
۱۶-۱۸ - - - - - -
۱۸-۲۰ - - - - - -