سید احسان ذبیحی فر

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه آموزشی نوازندگی موسیقی ارانیهیات علمیپیمانیتمام وقت۵