محمدرضا تفضلی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده موسیقیعضو هیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۵