برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان روش پژوهش | Research Method
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری سه شنبه ها 13:00 تا 16:00
مکان برگزاری ساختمان مرکزی | Central Building
عنوان جامعه شناسی صنعتی | Industrial Sociology
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری ساختمان طراحی صنعتی | کلاس 42
عنوان انسان و طراحی صنعتی | Human & Industrial Design
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری سه شنبه ها 09:00 تا 12:00
مکان برگزاری ساختمان طراحی صنعتی | کلاس 42
عنوان پروژه نهایی | Final Project
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یک شنبه ها ساعت 08:00 تا 18:00
مکان برگزاری ساختمان طراحی صنعتی | کلاس 43