| مطالعه و تحلیل ابعاد فرهنگی تعاملات ارگونومیکی کاربران ایرانی با کشنده ریلی ER۲۴Pc |

نویسندگانبهاره تیموری - محمد رزاقی
نشریهنامه هنرهای تجسمی و کاربردی
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه هنر
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۸
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران
نمایه نشریه(مقاله علمی-پژوهشی)

چکیده مقاله

طراحی یک محیط مصنوع، فعالیتی فرهنگی است که طراحان غالباً چارچوب‌هایی از ادراک و منابع الهام‌بخش خود را با محوریت درک فرهنگی با طراحی محصولات و فضاها می‌آمیزند. کابین لکوموتیوران کشنده‌ی ER24Pc نیز از این قاعده مستثنا نیست. ناهمخوانی‌ها، درست عمل نکردن سیستم، ناراحتی لکوموتیوران‌ها، نوع امکانات ارائه شده و بسیاری موارد دیگر، ریشه در نادیده گرفتن فرهنگ ایرانی در طراحی لکوموتیو دارند. برآوردن نیازهای فرهنگی لکوموتیوران‌ها در افزایش میزان راحتی، رضایت شغلی، عملکرد مناسب آن‌ها و بالتبع در کاهش بارکاری لکوموتیوران‌ و احتمال کاهش خطر نقش دارد. در این پژوهش، چالش‌ها و ابعاد فرهنگی تعاملات لکوموتیوران با فضای داخلی کابین مطالعه و تحلیل شد. در این مطالعه، ابتدا به‌وسیله فیلمبرداری نحوه تعامل چهار گروه لکوموتیوران با فضای کابین، طی یک سفر ۱۲ ساعته از تهران به مشهد برررسی شد. فیلم‌ها توسط نرم‌افزار NVIVO 8 تحلیل گردید. سپس، بر اساس دادههای به دست آمده از تحلیل فیلم‌ها، پرسشنامه طراحی شد. نظرات ۳۰ لکوموتیوران از طریق تکمیل پرسشنامه، در دریافت اطلاعات استفاده گردید. نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که رابطه‌ای بین مشکلات لکوموتیوران‌ها در تعامل با فضای کابین و نیازهای فیزیکی و فرهنگی آن‌ها وجود دارد. تفاوت‌های فرهنگی می‌توانند در نحوه‌ی تعامل افراد از فرهنگ‌های مختلف با محیط یکسان مؤثر باشند. عواملی چون چیدمان نامناسب عناصر در فضای کار، خرابی تجهیزات و ناخوشایندی فضای کار بر افزایش بارکاری لکوموتیوران و در نهایت، بروز سوانح ریلی اثرگذارند. لازم است در طراحی کابین لکوموتیوران به عنوان مرکز کنترل کشنده، علاوه بر لحاظ نمودن استانداردهای ریلی چون UIC و بایدهای ارگونومیک طراحی فضای کار، شرایط اثرگذار بر عملکرد لکوموتیوران از منظر ارگونومی فرهنگی نیز مدنظر قرار گیرد. پیشنهاد می‌گردد برای حصول نتایج مطلوب، با طراحی تجهیزات کاری و رفاهی داخل کابین بر پایه فرهنگ و شرایط کار و زندگی لکوموتیوران ایرانی، فضای کاری برای کاربر ایرانی خوشایند گردد.

لینک ثابت مقاله