سرمقاله - | معلمِ دیزاین؛ اخگری که باید باشد! |

نویسندگانمحمد رزاقی
نشریهنشریه دستاورد
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه هنر
شماره صفحات۴-۵
شماره سریال۳۹
شماره مجلد۲۸
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۷
رتبه نشریهعلمی - ترویجی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله