مصاحبه - | خلق، استدلال، کشف و دانش |

نویسندگانمحمد رزاقی
نشریهنشریه تخصصی چهارباغ
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه هنر
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۲
رتبه نشریهعلمی - ترویجی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله