ترجمه و ارائه به شکل لوح فشرده (The Story of Stuff)

نویسندگانمحمد رزاقی - گلنار زمانی
نشریهنشریه دستاورد
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه هنر
شماره سریال۲۶
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۸۸
رتبه نشریهعلمی - ترویجی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله