کورش گلناری

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه آموزشی مجسمه سازیهیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۲۲