آزاده فرزادپور

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه آموزشی معماری داخلیهیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۴