سید حسن سلطانی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه آموزشی نقاشیهیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۲۵