فرهاد سلیمانی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه آموزشی عکاسیهیات علمیپیمانیتمام وقت۵