علیرضا رازقی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه آموزشی مرمت و احیاء بناها و بافت های تاریخیهیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۶