محمد خدادادی مترجم زاده

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه آموزشی عکاسیهیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۵