مصطفی کیانی هاشمی اصفهانی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه آموزشی معماری داخلیهیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۷