سید سعید سید احمدی زاویه

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه آموزشی پژوهش هنرهیات علمیقطعیتمام وقت۲۲