نرگس یزدی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده سینما و تاترعضو هیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۹