هادی پندار

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه آموزشی طراحی شهریعضو هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازیپیمانیتمام وقت۴