سمیه نوغانی بهمبری

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه آموزشی مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخیهیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۵