کامبیز موسوی اقدم

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه آموزشی نقاشیهیات علمیپیمانیتمام وقت۳