بنفشه مقدم

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه آموزشی طراحی پارچه و لباسهیات علمیپیمانیتمام وقت۵