لیلا کوکبی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه آموزشی طراحی شهریعضو هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۵

سوابق اجرایی

- رئیس گروه همکاری های علمی هنری با جامعه

- مدیر گروه طراحی شهری و برنامه ریزی شهری - پردیس فارابی 

- عضو هیات مدیره انجمن علمی منظر ایران

- موسس و مدیر آزمایشگاه آوا منظر (منظر صوتی در محیط های شهری)

- عضو شورای مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه

- عضو و ناظر اجرایی در شورای راهبردی مدیریت سبز دانشگاه

- نماینده تحصیلات تکمیلی در کارشناسی ارشد معماری 

- استاد راهنمای تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد طراحی شهری 

 

سوابق پژوهشی

عضو هیات تحریریه نشریه مطالعات و پژوهش های منظر