مصطفی کیانی هاشمی اصفهانی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه آموزشی معماری داخلیعضو هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازیرسمی قطعیتمام وقت۲۱