مهرداد کشتی آرا

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه آموزشی ارتباط تصویریهیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۶