سید بهشید حسینی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه آموزشی معماریهیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۲۵