علی اکبر حیدری

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده معماری و شهرسازیعضو هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازیرسمی قطعیتمام وقت۲۱