حمیدرضا بختیاری فرد

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه آموزشی چاپهیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۳