مهدی اصل فلاح

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه آموزشی طراحی صنعتیهیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۴