بیژن اربابی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه آموزشی فرشهیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۳