سعید امیرنژاد

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۵تربیت بدنی و علوم ورزشیشمال
کارشناسی ارشد۱۳۸۷تربیت بدنی و علوم ورزشیشمال
دکترای تخصصی۱۳۹۶مدیریت ورزشیخوارزمی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه تربیت بدنیعضو هیات علمیپیمانیتمام وقت۵