فاطمه مجیدی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه آموزشی صنایع دستیهیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۶