علی اکبر علی زاد شیرجو پشت

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه آموزشی تئاتر(نمایش)هیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۰