نوشین ضیاء شهابی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۹۰معماری داخلیدانشگاه هنر

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه آموزشی معماری داخلیهیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۸

برنامه کاری هفتگی

دانشکده معماری و شهرسازی (پردیس کرج) : یکشنبه و سه‌شنبه از ۸ تا ۱۶/۳۰

معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه هنر (پردیس باغ ملی) : روزهای شنبه و چهارشنبه از ۹ تا ۱۶ و روزهای دوشنبه از۱۲/۳۰ تا ۱۶

دانشکده هنرهای کاربردی: روزهای دوشنبه از ۹ تا ۱۲