نمایش ۱۲۷ تا ۱۴۴ مورد از کل ۱۵۴ مورد.
فاطمه

فاطمه مجیدی

مربی
هنرهای کاربردی
فاطمه مجیدی
مربی کارشناسی ارشد
- هنرهای کاربردی

http://faculty.art.ac.ir/majidi/fa

مریم

مریم محمدی

دانشیار
معماری و شهرسازی
مریم محمدی
دانشیار دکتری
- معماری و شهرسازی

http://faculty.art.ac.ir/mohammadi/fa

ئه سرین

ئه سرین محمودپور

استادیار
معماری و شهرسازی
ئه سرین محمودپور
استادیار دکتری
- معماری و شهرسازی

http://faculty.art.ac.ir/mahmoudpour/fa

Google Scholar
محمدحسین

محمدحسین محمودی ساری

دانشیار
معماری و شهرسازی
محمدحسین محمودی ساری
دانشیار دکتری
- معماری و شهرسازی

http://faculty.art.ac.ir/mahmoudi/fa

محمدرضا مریدی

استادیار
علوم نظری و مطالعات عالی هنر
محمدرضا مریدی
استادیار دکتری
- علوم نظری و مطالعات عالی هنر

http://faculty.art.ac.ir/moridi/fa

علیرضا

علیرضا مستغنی

دانشیار
معماری و شهرسازی
علیرضا مستغنی
دانشیار دکتری
- معماری و شهرسازی

http://faculty.art.ac.ir/mostaghni/fa

Google Scholar ORCID
منوچهر

منوچهر معظمی

استادیار
معماری و شهرسازی
منوچهر معظمی
استادیار دکتری
- معماری و شهرسازی

http://faculty.art.ac.ir/moazzemi/fa

بنفشه

بنفشه مقدم

مربی
هنرهای کاربردی
بنفشه مقدم
مربی کارشناسی ارشد
- هنرهای کاربردی

http://faculty.art.ac.ir/moghadam/fa

سید مهدی

سید مهدی مقیم نژاد حسینی

استادیار
هنرهای تجسمی
سید مهدی مقیم نژاد حسینی
استادیار دکتری
- هنرهای تجسمی

http://faculty.art.ac.ir/moghimnezhad/fa

آرزو

آرزو منشی زاده

استادیار
معماری و شهرسازی
آرزو منشی زاده
استادیار دکترای تخصصی
- معماری و شهرسازی

http://faculty.art.ac.ir/monshizadeh/fa

Google Scholar
مجتبی

مجتبی مهدوی نیا

استادیار
معماری و شهرسازی
مجتبی مهدوی نیا
استادیار دکتری
- معماری و شهرسازی

http://faculty.art.ac.ir/mahdavinia/fa

رضا

رضا مهدی زاده

مربی
سینما و تئاتر
رضا مهدی زاده
مربی کارشناسی ارشد
- سینما و تئاتر

http://faculty.art.ac.ir/mehdizadeh/fa

کامبیز

کامبیز موسوی اقدم

استادیار
هنرهای تجسمی
کامبیز موسوی اقدم
استادیار دکتری
- هنرهای تجسمی

http://faculty.art.ac.ir/mousaviaghdam/fa

سید حسین

سید حسین میثمی

استادیار
موسیقی
سید حسین میثمی
استادیار دکتری
- موسیقی

http://faculty.art.ac.ir/meysami/fa

فهیمه

فهیمه میرزاحسین

مربی
سینما و تئاتر
فهیمه میرزاحسین
مربی کارشناسی ارشد
- سینما و تئاتر

http://faculty.art.ac.ir/mirzahossein/fa

محمدحسین ناصربخت

استادیار
سینما و تئاتر
محمدحسین ناصربخت
استادیار دکتری
- سینما و تئاتر

http://faculty.art.ac.ir/naserbakht/fa

رضا

رضا نبوی

مربی
هنرهای تجسمی
رضا نبوی
مربی کارشناسی ارشد
- هنرهای تجسمی

http://faculty.art.ac.ir/nabavi/fa

علاالدین نحوی

مربی
گروه دروس عمومی
علاالدین نحوی
مربی کارشناسی ارشد
- گروه دروس عمومی

http://faculty.art.ac.ir/nahvi/fa