مجید شیخ انصاری

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه آموزشی سینماهیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۶