کورس سامانیان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه آموزشی مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخیهیات علمیآزمایشیتمام وقت۱۲