کورس سامانیان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه آموزشی مطالعات موزه و مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخیهیات علمیآزمایشیتمام وقت۲۱