مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۲۱خواستگاه فرهنگی نوآوری در تمایز محصولاتمحمد رزاقینامه هنرهای تجسمی و کاربردی1388
۲۲ترجمه و ارائه به شکل لوح فشرده (The Story of Stuff)محمد رزاقی - گلنار زمانینشریه دستاورد1388
۲۳پروژه ایران و کارگاه پیک نیک طراحیمحمد رزاقینشریه دستاورد1388
۲۴BODWمحمد رزاقینشریه دستاورد1388
۲۵فرازی بر طراحی کاربر محور؛ خاستگاهی سازگار برای آمیزش فرهنگ در طراحی محصولمحمد رزاقینشریه دستاورد1378
۲۶Theatrical performance and scenarios can inform product design processMina Majidipour - Mohammad RazzaghiGJSET: Global Journal of Science, Engineering & Technology2013
۲۷Cultural patterns in product design ideas: comparisons between Australian and Iranian student conceptsMohammad Razzaghi - Mariano Ramirez - Robert ZehnerDESIGN STUDIES2009
۲۸Iran’s contemporary industrial design education & practiceMohammad Razzaghiنشریه دستاورد1395
نمایش ۲۱ تا ۲۸ مورد از کل ۲۸ مورد.