مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۲۱مصاحبه - | خلق، استدلال، کشف و دانش |محمد رزاقینشریه تخصصی چهارباغ1392
۲۲خواستگاه فرهنگی نوآوری در تمایز محصولاتمحمد رزاقینامه هنرهای تجسمی و کاربردی1388
۲۳ترجمه و ارائه به شکل لوح فشرده (The Story of Stuff)محمد رزاقی - گلنار زمانینشریه دستاورد1388
۲۴پروژه ایران و کارگاه پیک نیک طراحیمحمد رزاقینشریه دستاورد1388
۲۵BODWمحمد رزاقینشریه دستاورد1388
۲۶فرازی بر طراحی کاربر محور؛ خاستگاهی سازگار برای آمیزش فرهنگ در طراحی محصولمحمد رزاقینشریه دستاورد1378
۲۷Theatrical performance and scenarios can inform product design processMina Majidipour - Mohammad RazzaghiGJSET: Global Journal of Science, Engineering & Technology2013
۲۸Cultural patterns in product design ideas: comparisons between Australian and Iranian student conceptsMohammad Razzaghi - Mariano Ramirez - Robert ZehnerDESIGN STUDIES2009
۲۹Iran’s contemporary industrial design education & practiceMohammad Razzaghiنشریه دستاورد1395
نمایش ۲۱ تا ۲۹ مورد از کل ۲۹ مورد.