| سامانه و کیوسکِ هوشمند شهریِ اشتراک گذاری پوشاک؛ مدلی برای احیاء و ارتقاء فرهنگ بخشش ایرانیان | ۲۸ (۴۰)

نویسندگاننازنین سرانجام پور - محمد رزاقی - امیرشکیبامنش
نشریهدستاورد
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه هنر
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۸
رتبه نشریهعلمی - ترویجی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله