فرازی بر طراحی کاربر محور؛ خاستگاهی سازگار برای آمیزش فرهنگ در طراحی محصول

نویسندگانمحمد رزاقی
نشریهنشریه دستاورد
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه هنر
شماره سریال۲۶
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۷۸
رتبه نشریهعلمی - ترویجی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله