علیرضا پورشبانان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه آموزشی دروس عمومیهیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۱