مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱بررسی هوش فیزاروم پلیسفالوم و کاربرد الگوریتم ها و مدلهای حاصل از آن در معماری و شهرسازیبرادران، امیر بهادر؛ متینی، محمد رضا؛ خاقانی، سعیدسومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران1399
۲طراحی پوسته متحرک و تطبیق پذیر در مقابل نور با بهره گیری از الگوی ساختاری ومکانیزم عملکردی گل شبدر ایرلندیمهدوی کوچکسرایی، آتنا؛ متینی، محمد رضاسومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری1395
۳طراحی سایبان متحرک نما با الهام از ویژگی تغییر فرم هندسی گل نیلوفر پیچمعنوی، ثمین؛ متینی، محمد رضاچهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری1395
۴طراحی مکانیزم سایبان تعدیل کننده نور در نما با محرک های هوشمندمعنوی، ثمین؛ متینی، محمد رضاچهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1395
۵جستجو مفاهیم هندسه فرکتال در معماری ایرانی، نمونه موردی خانه تهرانی ها- شهر یزدرفایی رحمت طلب، محمد؛ شکوری، رضا؛ متینی، محمد رضا؛ امیدواری، سمیهچهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری1395
۶طراحی نمای دوپوسته به همراه سایه بان متحرک و تطبیق پذیر با الهام از الگوی شبدر ایرلندی به منظور بهینه سازی مصرف انرژیمهدوی کوچکسرایی، آتنا؛ رسولی لارمایی، مسعود؛ متینی، محمد رضاسومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی1395
۷طراحی بدنه خارجی ساختمان ترمینال داخلی فرودگاه شهید بهشتی اصفهان با رویکرد تبدیل امواج صوتی به انرژیانصاری، محبوبه؛ متینی، محمد رضا؛ کریمی، محسنسومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری1395
۸اصول، تاریخچه وکاربرد سازه های قیچی سان در معماریعثمانی، آرش؛ متینی، محمد رضا؛ شهبازی، یاسرسومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری1394
۹؛ مقایسه مدول های پایه ی 6 وجهی الگوی ورونئی پوست جهت دستیابی به بیشینه مکانیزم عملکردی تنفس در پوسته های ساختمانیعثمانی، آرش؛ شهبازی، یاسر؛ متینی، محمد رضاکنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار1393
۱۰؛ معرفی و کاربرد الگوی فرمی پوست بدن در طراحی پوسته های ساختمانیعثمانی، آرش؛ شهبازی، یاسر؛ متینی، محمد رضاهمایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری1392
۱۱Accuracy Verification of Manual 3D CG Reconstruction: Case Study of Destroyed Architectural Heritage, Bam CitadelMatini, M. R., Ono, K.EuroMed 2010 (Dedicated to Digital Cultural Heritage and Digital Libraries),2010
۱۲Digital 3D Reconstruction based on Analytic Interpretation of Relics: case study of bam citadelMatini, M. R., Einifar, A., Kitamoto, A., Ono, K.22nd CIPA Symposium2009
۱۳Virtual 3DCG of the Citadel of BamMatini, M. R., Andaroodi, E., Kitamoto, A., Ono, K., Abe, N., Yoon, H. Y., Kawai, T.3rd Pacific-Rim Symposium on Image and Video Technology ( PSIVT 2009)2009
۱۴Wandelbarer Leichtbau in der Architektur - Biegsame Flächentragwerke auf der Grundlage bionischer PrinzipienMatini, M. R., Knippers, J., Lienhard, J.Bionik-Kongress-Patente aus der Natur2008
۱۵Development of CAD-based 3D drawing as a basic resource for digital reconstruction of Bam’s Citadel (UNESCO world heritage in danger)Matini, M. R, Andaroodi, E., Kitamoto, A., Ono, K.Virtual Systems and MultiMedia Dedicated to Digital Heritage -VSMM2008
۱۶Memory of the Silk Road -The Digital Silk Road ProjectOno, K., Kitamoto, A., Onishi, M., Andaroodi, E., Nishimura, Y., Matini, M. R.Virtual Systems and MultiMedia Dedicated to Digital Heritage-VSMM2008
۱۷Simultaneous Implementation of Heterogeneous data for 3D reconstitution of the UNESCO World Heritage in Danger: Arg-e-BamAndaroodi, E., Matini, M. R., Abe, N., Ono, K., Kitamoto, A., Kawai, T., Mokhtari, E.Cultural Science and Computer Symposium (Jinmonkon 2007)2007
۱۸Biegsame Konstruktionen in der Architektur auf der Basis bionischer PrinzipienMatini, M. R.Dritter Bionik-Kongress Hochschule Bremen2007
۱۹3D Reconstitution and Virtual Reality of World Heritage Site in Danger: the Citadel of BamAndaroodi, E., Matini, M. R., Abe, N., Ono, K., Kawai T.13th Eurographics Symposium on Virtual Environments2007
نمایش ۱ تا ۱۹ مورد از کل ۱۹ مورد.