محمدحسین محمودی ساری

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه آموزشی علم و فناوری معماریهیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۰