لیلا کوکبی کوشکقاضی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه آموزشی طراحی شهریهیات علمی(تنظیم نشده)تمام وقت۵