سعید خودداری نائینی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه آموزشی مطالعات موزههیات علمیپیمانیتمام وقت۴