غلامرضا حقیقت نائینی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه آموزشی برنامه ریزی شهریهیات علمیقطعیتمام وقت۱۹