میترا حبیبی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه آموزشی طراحی شهریهیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۱