سیدعلیرضا س _ گلپایگانی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه آموزشی تصویر متحرک(انیمیشن)هیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۵