فریبا قرائی فتح آبادی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه آموزشی برنامه ریزی شهریهیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۱